همایش روز بصیرت و میثاق با ولایت در سبزوار برگزار شد
همایش روز بصیرت و میثاق با ولایت در سبزوار برگزار شد

همایش روز بصیرت و میثاق باولایت همزمان با سراسر کشور در سبزوار برگزار شد