مدیر عامل صندوق کارآفرینی مهر امید گفت : پیش بینی ایجاد ۱۰۰ هزار فرصت شغلی با اجرای طرح های این صندوق در سال جاری انجام شده است.

 اصغر نوراله زاده شب گدشته در بازدید از طرح های وظرفیت های ایجاد شده در سبزوار توسط این مجموعه با بیان اینکه در سال گذشته ۵۶ هزار فرصت شغلی توسط طرح های این صندوق ایجاد شده بود اظهار داشت : برابر طرح های برنامه ریزی شده وهدف گداری در سال جاری بیش از ۱۰۰ هزار فرصت شغلی تاپایان سال ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه برخی از این طرح ها به تثبیت فرصت های شغلی وتوسعه ای در روستا ها خواهد پرداخت تصریحکرد : بیشتر این طرح ها فرصت های شغلی جدید وپایدار خواهد بود‌.

وی همچنین به ارائه وام های اشتغال زایی ارایه شده توسط صندوق کارافرینی مهر امید اشاره کرد و تشریح کرد : در سال جاری رقمی بین ۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰میلیارد تومان وام های اشتغالزایی به طرح های روستایی پرداخت خواهد شد.

نوراله زاده ادمه داد : در بازدید ها تمرکز بر روی ارزیابی طرح های روستایی اجرا شده توسط این صندوق است تا با ارزیابی دقیق توان و اثربخشی آنها در حوزه اشتغال بررسی و برای ادامه حیات آنها تصمیم گیری شود.

وی همچنین با بیان ظرفیت های موجود در سبزوار وفرصت های حوزه کسب وکار این شهرستان تاکید کرد: قرار گرفتن در کریدور اصلی شرق به غرب کشور یکی از این ویژگی ها است.