مردم دیار سربداران با حضور پرشور خود حماسه ای دیگر خلق کردند.