جشن برگ مردمی نه دی با حضو اقشار مختلف مردم برگزار شد.