پیکر مطهر روحانی شهید محمد افچنگی از شهدای حمله تروریستی در اهواز امروز در سبزوار تشیییع شد.