رزمایش اقتدار عاشورائیان سپاه محمد رسول در سبزوار برگزار شد