یادواره شهید براتعلی جوان و 20شهید محله با حضور سردار یعقوبعلی نظری در سبزوار برگزار شد.