بیست و پنجمین کاروان در مسیر بندگی یاده عازم مشهد مقدس شد.