مجری طرح اقتصاد و اشغالزایی روستایی در خراسان رضوی گفت : برای یک هزار و ششصد و 45 روستا در کشور سند توسعه تدوین خواهد شد.

به گزارش بصیرسبزوار، محمد سخدری ظهر امروز  در جلسه کمیته برنامه ریزی سبزوار با بیان اینکه یک هزار و ششصد و ۴۵ روستا سند توسعه تدوین خواهد شد اظهارداشت: سهم استان خراسان از این تعداد  چهار صدو چهل روستا خواهد بود.

 

وی با بیان اینکه هدف از اجرایی کردن این طرح شناخت عوامل مهاجرت و اجرایی کردن برنامه هایی برای توقف مهاجرت از روستا به شهر است تصریح کرد: در این طرح با شناسایی ایده های مختلف در زمینه اقتصاد و اشتغالزایی روستایی و اجرایی کردن طرح ها متناسب با هر منطقه در راستای ایجاد اشتغال و درآمد پایدار تلاش خواهد شد.

 

مجری طرح اقتصاد و اشغالزایی روستایی در خراسان رضوی  با اشاره به اینکه در اجرای این طرح دستگاههای اجرایی مانند میراث فرهنگی صنعت معدن جهاد و محیط زیست نقش بسیار پررنگی رادارند تاکید کرد: الگویی ابتدایی که برای اجرایی شدن طرح اقتصاد و اشتغال روستایی باید در نظر گرفته شود جلوگیری از موازی کاری در اجرای طرح ها است.

 

وی در ادامه به شناسایی مزیت های موجود در هر روستا اشاره کرد و افزود: در انتهای تدوین سند برای هر روستا دو طرح ایده آل برای هر روستا در نظر گرفته خواهد که با توجه به مزیت های روستا قابلیت اجرا داشته باشد.

 

فرماندار سبزوار در این جلسه با بیان اینکه هدف نهایی ازاین طرح نقویت حوزه اشتغال و توانمند سازی روستایی است تصریح کرد: ۱۴ روستای سبزوار از بخش مرکزی در مرحله ابتدایی این طرح قرار گرفته شده اند.

 

احمد برادران با اشاره به اینکه از ابتدای انقلاب تا کنون در بیشتر روستا ها امکاناتی نظیر آب برق تلفن و دیگر امکانات رفاهی راه پیدا کرده است تاکید کرد: متاسفانه عدم توانمند کردن روستاها به لحاظ اقتصادی و ایجاد درآمد پایدار سبب شده است تا مهاجرت روستائیان به شهر رو ز به روز افزایش پیدا کند.

 

انتهای پیام/