مردم سبزوار با حضور در راهپیمایی وحدت آفرین و اعتراض به اقدامات اشوب گران در کشور فتنه دشمن را در نطفه خفه کردند.  

مردم سبزوار با حضور در راهپیمایی وحدت آفرین و اعتراض به اقدامات اشوب گران در کشور فتنه دشمن را در نطفه خفه کردند.