رئیس اداره کل میراث فرهنگی خراسان گفت: بیش از 4هزار اثر باستانی ناشناخته در استان وجود دارد.

محمد رحیم رهنما در گفت و گو با بصیرسبزوار با بیان اینکه با بررسی های انجام گرفته مشخص می شود بیش از ۶هزار اثر باستانی در استان خراسان وجود دارد اظهارداشت: کمبود امکانات سبب شده ایت تنها ۲هزار از این آثار شناسایی شود.

 

وی با اشاره به اینکه عدم توجه به آثا رموجود زمینه تخریب و از بین رفت این آثار را ایجاد خواهد کرد تصریح کرد: برنامه اداره کل میراث فرهنگی استفاده از ظرفیت های موجود و هم راستای با کار میراث فرهنگی برای بهره برداری و استفاده از این پتانسیل ها است.

 

رئیس اداره کل میراث فرهنگی خراسان با اشاره به انعقاد تفاهم نامه های مختلف با دانشگاههای معتبر استان در خصوص بهرهبرداری از اثا باستانی بناها و اماکن موجو تاکید کرد: خوشبختانه دانشگاههای سطح استان وجود دارند که رشته های مرتبط با اثار باستانی و معماری و مرمت در آنها تدریس می شود.

 

رهنما در ادامه به اینکه این تفاهم نامه ها عاملی خواهد شد تا دانشجویان رشته های معماری و مرمت وارد کار عملی شوند ادامه داد: ار این طریق علاوه بر شناسایی و حفظ این آثار راههای ورود عموم مردم نیز به این اماکن باز خواهد شد.

 

وی همچنین از  برج رادکان به عنوان مکان اخترشناسی نام برد که در حال حاضر در اختیار دانشگاه فردوسی به مدت ۲۵سال قرار گرفته است.