همزمان با اولین جمعه از ماه محرم الحرام آیین سنتی چادر کشی حسینیه قنادها در سبزوار برگزارشد.