قدیمی ترین کاروان پیاده علی ابن موسی الرضا از سبزوار حرکت خود را آغاز کرد.