هیروشیماو گوانتانامو نماد حقوق بشر آمریکائی
هیروشیماو گوانتانامو نماد حقوق بشر آمریکائی

آمریکا ابرقدرت جهان و نماد حقوق بشر است! فقط آمریکا می تواند "پسر کوچک" و "مرد چاق" را بر سر مردم هیروشیما و ناکازاکی بریزد و بعد دم از حقوق بشر بزند! تنها امریکا می تواند تنها به کار برنده بمب اتم باشد و ایران را به خاطر حق داشتن انرژی صلح امیز هسته ای تحریم کند!

برای برخی که هنوز آمریکا را قبله آمال خود می دانندو در پی گمشده هاشان در کنار مجسمه آزادی هستند و یا حافظه خود نیز مشکلی ندارند ذکر چند نکته کوتاه حقوق بشری از نوع آمریکائی اش همیشه لازم است.

آمریکا ابرقدرت جهان و نماد حقوق بشر است! فقط آمریکا می تواند “پسر کوچک” و “مرد چاق” را بر سر مردم هیروشیما و ناکازاکی بریزد و بعد دم از حقوق بشر بزند! تنها امریکا می تواند تنها به کار برنده بمب اتم باشد و ایران را به خاطر حق داشتن انرژی صلح امیز هسته ای تحریم کند!
امریکا کشور سراسر تناقض است و بدا به حال کسانی که امریکا را نماد حقوق بشر می دانند. دولت امریکا هواپیمای مسافربری ایران را سرنگون می کند و هنوز خلیج فارس از جنازه های زنان و کوکان ایرانی سرخ بود که به قاتل انها مدال شجاعت داد!
تنها امریکاست که حقوق سیاهان را نقض کرده و سالها نماد  برده داری بوده و حالا دلواپس حقوق اقلیتها شده است!

امریکایی ها همیشه مدافع حقوق ملت ها بوده اند! نمونه اش سرنگونی و کودتای دولتهای قانونی از النده در شیلی و محمد مصدق در ایران است.
ما همیشه مدافع حقوق بشر از نوع امریکایی اش هستیم. مثل همانچه که با بر سر مردم ویتنام اوردند!

تنها دولتی به وقاحت امریکا می تواند فریاد حقوق بشر سر دهد که زندانی مثل گوانتانامو را اداره کند!

امریکا نماد حقوق بشر است,مثل عربستان سعودی, مثل اسرائیل, مثل صدام و هیتلر…اما نه! هیتلر انقدر وقیح نبود که مردم را بکشد و دم از حقوق بشر بزند! این تنها هنر امریکایی هاست که به خاک دیگر کشورها حمله کنند, نفت و ثروتشان را به یغما ببرند و در ان واحد دم از حقوق بشر بزنند!

شاید باید شعار “مرگ بر امریکا” را ندهیم! باید بگوییم “زنده باد حقوق بشر توحش طلبان امریکایی!”

*محمود شم آبادی

انتهای پیام/