رئیس اداره زیباسازی شهرداری سبزوار گفت: تبلیغات نامزدهای پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر 6 میلیارد ریال به مبلمان شهری سبزوار خسارت وارد کرد.

حسین مقیسه افزود: این خسارت به سبب نصب پوستر و کاغذهای رنگارنگ تبلیغاتی در خیابانها و روی تابلوهای برق، علائم راهنمایی و رانندگی، تندیسها، جدولها خیابانی و نقاشی دیواری وارد شد.

وی ادامه داد: تاکنون ۴۰ درصد سطح شهر سبزوار از پوسترها و بنرهای تبلیغات انتخاباتی پاکسازی شده اما تا پایان هفته پاکسازی سطح شهر ادامه دارد. پاکسازی تبلیغات سطح شهر با تلاش شبانه روزی ۸۰ نفر از عوامل شهرداری در حال انجام است.

او گفت: شهرداری سبزوار همچنین برای حفظ زیبایی شهر ۸۰ مکان را در میدان های اصلی و بلوارها برای تبلیغات نامزدها مشخص کرده بود که با استقبال مواجه شد.