مردم سبزوار در استقبال از نماینده رییسی حماسه ایجاد کردند.