رئیس جهاد کشاورری داورزن از کشت گیاهان دارویی در 2500هکتار از اراضی این شهرستان خبر داد.

حسین تاج آبادی درگفت وگوبا بصیر سبزوار بااشاره به اینکه مهمترین محصولات کشاورزی این شهرستان گندم،جو،فلفل،خاکشیر،هندوانه وخربزه است اظهارداشت: داورزن به عنوان پایلوت کشت نوین و قطب گیاهان دارویی شناخته شده است که حدود ۲۵۰۰هکتار از اراضی زیرکشت گیاهان دارویی رفته است.

رئیس جهادکشاورزی شهرستان داورزن با اشاره به اینکه  از ۱۸هزار و۵۰۰ هکتاراراضی باغی و زراعی دراین شهرستان وجود دارد تصریح کرد: ۸۰۰تا۸۵۰هکتارنیززیرکشت زیره است که خود نوعی گیاه دارویی است.
تاج آبادی بابیان اینکه این شهرستان دارای مقام اول کشوری درکشت فلفل است افزود:متوسط برداشت فلفل ازاین شهرستان حدود ۵ تن می باشد این درحالیست که برداشت امسال نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد کاهش یافته است.

 

وی بابیان اینکه این شهرستان دارای ۲۵۰۰کلن زنبورعسل است عنوان کرد:هرکلن۲۵ کیلوگرم عسل تولید کرده که ظرفیت خوبی رابرای بهره برداران ایجاد می کند.

 

وی بااشاره براینکه حدود ۶۰درصدماهی سردآبی وحدود۴۰درصدماهی گرم آبی دراین شهرستان وجودداردتصریح کرد:برای اولین بارتوانستیم درسطح شهرستان داورزن ماهی خاویار پرورش دهیم.

 

تاج آبادی بابیان اینکه موقعیت جغرافیایی ،جاده ترانزیتی،نیروی انسانی متخصص و با تجربه در بخش پرورش مرغ راازجمله پتانسیل های شهرستان داورزن عنوان کردویادآورشد:این شهرستان حدود۸تا۱۰درصدگوشت خراسان رضوی راتامین می کند.

 

/انتهای پیام