همزمان با روز پایانی ایام البیض معتکفین به راز و نیاز با معبود خود می پردازند.

به گزارش  بصیر سبزوار معتکفین با غنیمت شمردن فرصت اعتکاف در روز پایانی به راز و نیاز با خدای خود مشغول هستند.