رهبر معظم انقلاب در سخنرانی ابتدای سال در حرم رضوی راه حل مشکلات مردم را مدیریت انقلابی و کارآمد عنوان کردند.