دو طرح تولید همزمان با سفر وزیر صنعت معدن و تجارت به سبزوار به بهره برداری رسید.