اولین شب نمایشگاه توانمندی های رسانه در سبزوار با حضوربرخی از مسئولین برگزار شد.