همزمان با اداره بازگشایی نمایشگاه توانمندی های رسانه ای شهرستان سبزوار رضا پرستش به عنوان رئیس اداره فرهنگی و هنری شهرداری سبزوار شد

پرستش در گذشته مسئولیت های مهمی از جمله رئیس دفتر شهردار،مدیریت روابط عمومی شهرداری، مدیر بازرسی، دبیر کمیته فرهنگی واجتماعی ستاد بازآفرینی شهرستان سبزوار برعهده داشت.

وی همچنین به عنوان فعال فرهنگی در عرصه های مختلف فعالیت دارد.