کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک در طول ۷ سال فعالیت خود، متولی بازجویی، اخذ اعتراف و نیزشکنجه هزاران تن از مبارزین بود.

چهره‌هایی که در پی این سطور می‌آیند، برای آنان که در روزگار مبارزه کارشان به «کمیته مشترک ضد خرابکاری »افتاده بود، بس آشنایند. اینان باز جویان و شکنجه‌گران کمیته‌اند. هم آنان که در اوج قدرت مستانه پتک تفرعن را بر سر و روی مبارزان می‌کوبیدند و در اوج‌گیری انقلاب، فرار را برقرار ترجیح دادند.

عکس یادگاری شکنجه‌گران کمیته مشترک ضد خرابکاری
تصاویر بی‌رحم‌ترین شکنجه‌گران ساواک

بهمن نادری پور معروف به «تهرانی» در دادگاه انقلاب

تصاویر بی‌رحم‌ترین شکنجه‌گران ساواک

بهمن نادری‌پور معروف به «تهرانی»

تصاویر بی‌رحم‌ترین شکنجه‌گران ساواک

فریدون توانگری معروف به «آرش»در دادگاه انقلاب

تصاویر بی‌رحم‌ترین شکنجه‌گران ساواک

منبع: تسنیم