همزمان با 12 بهمن ماه مراسم استقبال از خورشید در سبزوار برگزار شد.