همزمان با سالروز حماسه مردمی 9دی مراسم بزرگداشت این قیام در سبزوار برگزار شد.

 

سبزوار