محققان ناسا با انجام یک پرواز ۱۲ ساعته بر فراز قطب جنوب به بررسی چگونگی آب شدن یخ های قطبی در طی ۸ سال گذشته پرداختند.