مراسم غبار روبی حرم امامزاده شعیب ابن موسی در سبزوار برگزار شد.

 

 

photo_2016-12-12_11-28-46 photo_2016-12-12_11-28-53 photo_2016-12-12_11-29-00 photo_2016-12-12_11-29-03 photo_2016-12-12_11-29-07 photo_2016-12-12_11-29-10 photo_2016-12-12_11-29-12 photo_2016-12-12_11-29-16