پس از بستن مرز مهران توسط عراق، زائرین حسینی همچنان سرگردان در پشت مرز به سر میبرند و ظاهرا دولت برنامه ای برای حل این مشکل ندارد!

[cycloneslider id=”10964″]