پس از تخریب چهارراه پیام نور توسط مالک زمین این چهارراه، شهرداری سبزوار اعلام به آسفالت جهادی این چهارراه کرد. اما نه تنها این چهارراه آسفالت نشده است بلکه همان آسفالت های کنده شده را خرد شده و چاله هارا پر کرده اند!

photo_2016-11-18_10-09-50