به گزارش بصیر سبزوار، سپرده گذاران خرد تا ۳۰۰ میلیون تومان سپرده‌هایشان تعیین تکلیف شده و نزدیک به ۱۷ هزار نفر باقی ماندند که هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند در واقع از نظر ریالی نیز۳۵۰۰ میلیارد تومان هنوز تعیین تکلیف نشده است.