به گزارش بصیر سبزوار، خرداد 1392 مطلبی در رسانه ها منتشر شد که امام جمعه ی داورزن از احیای دوباره مدرسه ی علمیه مزینان پس از نیم قرن تعطیلی خبر داد اما با گذشت سه سال و اندی از این خبر هنوز هیچ حرکتی از سوی متولیان و مسئولین انجام نشده است و بازگشایی مجدد این حوزه همت مسئولین و علما شهر را می طلبد.

Sارسالی از شهروند خبرنگار؛ علی مزینانی