جانشین ستاد سرشماری سبزوار گفت: از ابتدای آغاز سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ تاکنون پنج هزار و ۹۲۸ خانوار این شهرستان با جمعیت ۱۹ هزار و ۶۴۲ نفر با ثبت مشخصات در سامانه اینترنتی در این سرشماری مشارکت کرده اند.

احمد جعفرزاده یزدی در روز جمعه در مصاحبه به خبرنگار ما فزود: بدین ترتیب تاکنون ۶.۱۱ درصد از کل جمعیت و ۵.۳۹ درصد از خانوارهای سبزواری با ثبت مشخصات در سامانه اینترنتی در این سرشماری شرکت کرده اند.
وی ادامه داد: امسال بر اساس برآوردها در شهرستان سبزوار ۱۱۰ هزار و ۵۷ خانوار با جمعیت ۳۲۱ هزار و ۵۵۲ نفر در سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ شرکت می کنند./ایرنا