همزمان با تاسوعای حسینی دسته جات عزاداری و هیات مذهبی سبزوار با سینه زنی و زنجیر زنی به اقامه عزا پرداختنتد.

%d8%aa%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b9%d8%a7-%d8%b3%d8%a8%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%b1-1 %d8%aa%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b9%d8%a7-%d8%b3%d8%a8%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%b1-2 %d8%aa%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b9%d8%a7-%d8%b3%d8%a8%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%b1-3 %d8%aa%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b9%d8%a7-%d8%b3%d8%a8%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%b1-4 %d8%aa%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b9%d8%a7-%d8%b3%d8%a8%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%b1-5 %d8%aa%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b9%d8%a7-%d8%b3%d8%a8%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%b1-6 %d8%aa%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b9%d8%a7-%d8%b3%d8%a8%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%b1-7 %d8%aa%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b9%d8%a7-%d8%b3%d8%a8%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%b1-8 %d8%aa%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b9%d8%a7-%d8%b3%d8%a8%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%b1-9 %d8%aa%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b9%d8%a7-%d8%b3%d8%a8%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%b1-10