آستان مقدس شهدای سبزوار با حضور مسئولین و مردم شهید پرور غبار روبی و عطر افشانی شد.

_mg_3998 _mg_4004 _mg_4005 _mg_4021 _mg_4040 _mg_4049 _mg_4053 _mg_4060 _mg_4077