واقعه غدیر در سبزوار بازسازی شد.

_mg_3384 _mg_3385 _mg_3390 _mg_3398 _mg_3403 _mg_3416 _mg_3424 _mg_3431 _mg_3439 _mg_3442 _mg_3448