مراسم پرفیض دعای عرفه و برائت از مشرکین همزمان با سایر نقاط کشور در سبزوار انجام شد.

_mg_3004 _mg_3008 _mg_3009 _mg_3012 _mg_3040 _mg_3056 _mg_3079 _mg_3085 _mg_3099 _mg_3111 _mg_3119 _mg_3132 _mg_3134