فرماندار سبزوار گفت: سیاست های انقباضی وزارت آموزش و پرورش سبب شده است تا فشار مضاعفی به نیروهای آموزش و پرورش وارد شود.

به گزارش بصیر سبزوار احمدبرادران درجمع اعضای شورای آموزش وپرورش با انتقاد ازبرخی سیاست های متمرکز وزارتی گفت:متاسفانه اقتضائات بومی ومحلی در سیاست های این وزارتخانه در نظر گرفته نمی شود.

 

وی با بیان اینکه این اقدامات بایستی با توجه به موقعیت های محلی وبومی در مناطق مختلف بررسی شود تصریح کرد:وجود نیروی مازاد در آموزش وپرورش سبزوار ونیز اجرای طرحهای انقباضی وزارت خانه باعث می شود تافشار مضاعفی بر نیروی ستادی آموزش وپرورش سبزوار ایجاد شود.

 

رئیس شورا آموزش و پرورش سبزوار با اشاره به مخالفت خودبه تعطیلی هیچ واحدآموزشی درمدارس روستایی اظهار داشت :دولت درسالهای گذشته تلاش خود رابرای جلوگیری ازمهاجرت به شهرها داشته است وحال این سیاست انقباظی دولت درنرم دانش آموزی باعث تعطیلی برخی واحدهای آموزشی خواهد شد.

 

وی ادامه داد به برخی اقدامات آموزش وپرورش سبزوار درسالهای اخیر اشاره کرد وگفت :تلاش دولت تدبیر وامید در ساخت وسازهای آموزشی سه سال گذشته واجرای طرح رتبه بندی واستخدام در آموزش وپرورش به رغم تحریمهاوکمبود اعتبارات از نشانه بارز تلاش محسوب می شود .

 

فرماندارسبزوار اظهار داشت :خوشبختانه تمام مدارس روستایی وشهری نوساز وقابل استفاده به سیستم های گرمایشی وسرمایشی مجهز شده اند.

 

وی اظهار امیدواری کرد سیاستهای انقباضی جدید وزارت آموزش وپرورش درنظم آموزشی اختلالی ایجاد ننماید.

 

انتهای پیام/