صبح امروز طرح مانور اظطراری در فرودگاه سبزوار برگزار شد.

مانور-فرودگاه-(9) مانور-فرودگاه-(11) مانور-فرودگاه-(10) مانور-فرودگاه-(5) مانور-فرودگاه-(6) مانور-فرودگاه-(7) مانور-فرودگاه-(4) مانور-فرودگاه-(3) مانور-فرودگاه-(2)