مدیر جهاد کشاورزی سبزوار گفت: طی سال گذشته بیش از 20رشته قنات به طول 15کیلومتر احیا شده است.

به گزارش بصیر سبزوار،منصور برغمدی در جمع خبرنگاران بابیان اینکه بیش از یک هفتم قنات ها استان خراسان در سبزوار است اظهارداشت: در سال گذشته با فعال کردن ظرفیت های مردمی ،جذب یک چهارم از اعتبارات استان در این حوزه و ورود خیرین ۲۰رشته از قنات ها احیا شده است.

وی با تاکید بر نیاز مبرم درافزایش بهره وری و راندمان آب مصرفی در بخش کشاورزی بیان داشت: احداث کانال و انتقال آب بالوله از جمله طرح های است که برای این این مهم اجرایی شده است.

 

برغمدی همچنین با اشاره به کاهش هزینه ها و افزایش محصول در واحد سطح با استفاده از مکانیزاسیون کردن کشاورزی بیان داشت: بیش از ۳میلیارد تومان اعتبار طرح های مکانیزاسیون در غالب کشت مستقیم و طرح های کم خاک ورز از استان جذب شده است.

 

مدیر جهاد کشاورزی سبزوار با اشاره به کشت های گلخانه ای در راستای استفاده بهینه اب بیان داشت: بیش از ۲۵۰۰میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح های گلخانه ای در سبزوار اختصاص یافته است.

 

وی با بیان اینکه استفاده ازروش کشت گلخانه ای یک بیستم تا یک پنجاهم در مصرف آب صرفه جویی خواهد داشت تصریح کرد: اولین سایت الگویی شهرستان در هفته دولت در سبزوار افتتاح خواهد شد.

 

وی همچنین به نگرانی برخی کشاورزان در خصوص اختصاص ییش از ۵۰۰تا ۱۰۰۰هکتار از اراضی به کشت پسته در شهرستان اشاره کرد و افزود: با استفاه از روش های کشت نوین و افزایش محصول در واحد سطح این تغییر جبران خواهد شد