به گزارش بصیر سبزوار این روزها گروه هایی از بسیجیان در قالب طرح اردوهای جهادی در ساخت منازل محرومی،خانه عالم و... شرکت می کنند.

_MG_2525 _MG_2526 _MG_2531 _MG_2536 _MG_2538 _MG_2547 _MG_2554 _MG_2559 _MG_2574 _MG_2576 _MG_2578