جای سوال است که ضرورت رونمایی و حمایت از یک اثر که به زندگی یک کمونیست می پردازد چیست؟ آیا صرف این که نویسنده این اثر سبزواری است کفایت می کند که مورد حمایت شورای شهر قرار بگیرد؟

خبری به نقل از مشاور فرهنگی و هنری شورای شهر در رسانه ها منتشر شد که یکشنه آینده قرار است کتاب رمانی در سبزوار رونمایی شود. این رمان درباره زندگی و زمانه تقی آرانی نوشته شده است.

حال جای سوال است که تقی ارانی کیست؟ تقی ارانی(متولد تبریز) که می توان او را بنیانگذار حزب توده و اولین مروج اندیشه مارکسیستی در ایران دانست. او طی فعالیتهای مطبوعاتی به تبلیغ و ترویج اندیشه مارکسیسم پرداخت. وی سال ۱۳۱۸ در زندان درگذشت.

این برنامه طبق گفته مشاور فرهنگی و هنری شورای شهر به همت کمیسیون فرهنگی و با حمایت رئیس شورا قرار است که اجرا بشود. حال جای سوال است که ضرورت رونمایی و حمایت از یک اثر که به زندگی یک کمونیست می پردازد چیست؟ آیا صرف این که نویسنده این اثر سبزواری است کفایت می کند که مورد حمایت شورای شهر قرار بگیرد؟

این برنامه در چارچوب رونمایی ماهانه ی یک کتاب توسط کمیسیون فرهنگی شورای شهر برگزار می شود. طبیعی است وقتی که کمیسیون فرهنگی شورای شهر در طول سه سال گذشته کارنامه مثبتی در سیاست گذاری برای تولید کتاب درباره مفاخر و شهدای سبزوار نداشته است باید به هر بهانه ای دنبال کتابی باشد که رونمایی کند تا کم کاری هایش را جبران کند حتی اگر به قیمت رونمایی کتاب درباره یک کمونیست باشد.

منبع:سلام سربدار