نماز عید عید فطر در سبزوار همزمان با دیگر نقاط کشور برگزار شد.

_MG_1903 _MG_1905 _MG_1917 _MG_1925 _MG_1927 _MG_1932 _MG_1937 _MG_1946 _MG_1958 _MG_2185