مراسم احیای دومین شب قدر در امامزاده شعیب (ع)برگزار شد.

photo_2016-06-27_17-42-19 photo_2016-06-27_17-42-19_2 photo_2016-06-27_17-42-24 photo_2016-06-27_17-42-33 photo_2016-06-27_17-42-36 photo_2016-06-27_17-42-39 photo_2016-06-27_17-42-41 photo_2016-06-27_17-42-44عکس ها : محمد حشمتی