صبح امروز و با حضور انبوه مردم انقلابی ،مسئولان کشوری ،استانی و شهرستان در سیل اندوه غم از دست دادن پدری شعر انقلاب تشییع و در آرامگاه ابدی جای گرفت.

_MG_0783 _MG_0785 _MG_0798 _MG_0812 _MG_0818 _MG_0844 _MG_0854 _MG_0876 _MG_0891 _MG_0894 _MG_0905 _MG_0950 _MG_0956 _MG_0987 _MG_0998 _MG_1005 _MG_1007 _MG_1018 _MG_1088 _MG_1097 _MG_1108