پیکر پدر شعر انقلاب عصر امروز وارد برای مراسم تشییع و خاک سپاری وارد سبزوار شد.

_MG_0209 ورود-پیکر-حمید-سبزوار-به-سبزوار-(2) ورود-پیکر-حمید-سبزوار-به-سبزوار-(4) ورود-پیکر-حمید-سبزوار-به-سبزوار-(5) ورود-پیکر-حمید-سبزوار-به-سبزوار-(5 ورود-پیکر-حمید-سبزوار-به-سبزوار-(6) ورود-پیکر-حمید-سبزوار-به-سبزوار-(7) ورود-پیکر-حمید-سبزوار-به-سبزوار-(8) ورود-پیکر-حمید-سبزوار-به-سبزوار-(9) ورود-پیکر-حمید-سبزوار-به-سبزوار-(9 ورود-پیکر-حمید-سبزوار-به-سبزوار-(10)