خانواده شهید دامرودی و مردم این ر.ستا در اولین عید بعد از شهادت مهدس بسیجی رضا دامرودی لحظه تحویل سال را در کنا قبر مطهر این شهید حاضر شدند.

photo_2016-03-20_17-36-08 photo_2016-03-20_17-36-34 photo_2016-03-20_17-36-38 photo_2016-03-20_17-36-46 photo_2016-03-20_17-36-50