معاون سازمان آتش نشانی شهرداری سبزوار از حریق دومنزل در ساعات ابتدایی پس از تحویل سال خبر داد.

 

به گزارش بصیر سبزوار،عباس معصومی صدر با بیان اینکه اولین حادثه در سال ۱۳۹۵که منجر به اعزام نیرو و اطفاء حریق شد را شمع سفره هفت سین ایجاد کرداظهارداشت: متاسفانه در ساعات ابتدایی پس از لحظه تحویل سال متاسفانه روشن بودن شمع در منزل در مجاورت وسائلی از قبیل پارچه و نبودن سانیم در منزل حریق ایجاد شده است.

 

وی همچنین با بیان اینکه دومین حریق منزل نیز به فاصله کمی از حادثه اول منجر به اعزام نیروهای آتش نشانی شد بیان داشت: آتش سوزی در اتصالات برقی منزل ایجاد شده و آتش به سایر نقاط منزل سرایت کرده است.

 

معصومی صدر با توصیه بر رعایت نکات ایمنی در طول سال تاکید کرد در ایام نوروز و هنگام خروج از منزل بایستی این مراقبت ها را دوچندان کرد.

 

photo_2016-03-20_17-56-33 photo_2016-03-20_17-56-45 photo_2016-03-20_17-56-52 photo_2016-03-20_17-56-57 photo_2016-03-20_17-57-03 photo_2016-03-20_17-57-07 photo_2016-03-20_17-57-09