مردم سبزوار به رسم دیرینه آخرین پنجشنبه سال رابه زیارت اهل قبور رفتند.

_MG_8311 _MG_8315 _MG_8328 _MG_8330 _MG_8333 _MG_8334 _MG_8339 _MG_8344 _MG_8346 _MG_8347