در مراسم فاطمیۀِ بیت رهبری(21 اسفند) یک جانباز 70 درصد، سخنرانی استاد پناهیان را قطع کرده و گفت: دیشب حضرت آقا در بین خبرگان رهبری حرف از رفتن زدند به آقا بگویید حرف از رفتن نزند، قلبمان گرفت.

در مراسم فاطمیۀِ بیت رهبری(۲۱ اسفند) یک جانباز ۷۰ درصد ویلچر نشین سخنرانی استاد پناهیان را قطع کرده و گفت: ببخشید آقای پناهیان؛ دیشب حضرت آقا در بین خبرگان رهبری حرف از رفتن زدند به آقا بگویید حرف از رفتن نزند، قلبمان گرفت.

این شعر روز گذشته برای اولین بار در سایت محلی پیک هشترود آذربایجان شرقی منتشر شده است.