بنا بر اخباری که یکی از سایتهای نزدیک به جریان اصلاح طلبان سبزوار منتشر کرده است. رمضانعلی سبحانی طی یکی از نطقهای انتخاباتی خود به انتقاد از راه چمنی پرداخته و گفته است: وی مسن است و به درد مجلس نمی خورد. در واکنش به این سخنان سبحانی جمعی از اصلاح طلبان از وی اعلام […]

بنا بر اخباری که یکی از سایتهای نزدیک به جریان اصلاح طلبان سبزوار منتشر کرده است. رمضانعلی سبحانی طی یکی از نطقهای انتخاباتی خود به انتقاد از راه چمنی پرداخته و گفته است: وی مسن است و به درد مجلس نمی خورد.

در واکنش به این سخنان سبحانی جمعی از اصلاح طلبان از وی اعلام برائت کرده و اعلام کرده اند که به کاندیدای دیگری رای خواهند داد.

یاد آور می شود محمدرضا راه چمنی اکنون پیرمردی شصت ساله است.